Lær mere om vores 

aktiviteter

Foreningen vil gennemføre almennyttige, generelle aktiviteter af folkeoplysende og borgerinddragende karakter.

Foreningen vil bl.a. lave

  • Oplysende aktiviteter omkring reduktion af CO2-udledning ved hjælp af vindenergi og vindmøllelaug.
  • Fremme den folkelige mobilisering / borgerinvolvering i den grønne omstilling og bæredygtighed.
  • Udbrede kendskab til fordele ved at lave energi lokalt. Arbejde for at sikre at Aarhus bliver CO2 neutral i 2030.
  •  Med udgangspunkt i aktiviteter og i fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engagerende i samfundet.

Foreningen vil også udbrede kendskabet til Power2X (PtX): at lave elektricitet om til noget andet. Der tales meget om at omdanne strøm fra vindmøller (og solceller) til grøn brint (hydrogen) via elektrolyse og derefter fremstille gasser og flydende brændsler (ammoniak m.v.) ved at tilsætte brinten fx kulstof fra CO2 eller nitrogen fra luften.


Desuden vil foreningen informere om og evt. medvirke til at der kan laves energilagring i form af eksempelvis store damvarmelagre til opbevaring af varmt vand til fjernvarme, grundvandslagring, store batterianlæg eller termisk el-lager til lagring af strøm, sådan som det passer ind i AAK’s ”Energistrategi Aarhus” og Klimastrategi 2030.

Webinar

Workshops - virtuel på Teams eller anden ”kanal”. Workshops laves efter nøjere plan i perioden januar 2022 til august 2022. Interval kunne være hver 6. uge – 8. uge. Foredragsholdere vil være personer, der har den fornødne indsigt i det emne, der præsenteres på webinaret.

Bliv klogere, når Foreningen VindEnergi Aarhus afholder webinar d. 12. januar kl. 19-20.30 (via Zoom).
Hør blandt andet om, hvor meget vindmøller på land kan dække af Aarhus’ strømbehov, hvordan der spares 100 mio. kr. årligt.
Hør også om fakta og myter vedrørende støj, blink og skygger m.v.

Af programtekniske årsager (softwarebegrænsning) er webinaret del i to dele.

Tryk på det første link for at deltage i mødet

Del 1 - Link Del 2 - Link

Dato webinar
W#
Link
Del
Zoom Link / tilmeldningslink

Foredrag om Vindmøller - Aarhus, we have a problem - Tirsdag d. 11. juni kl 19.00 til 21.00 i DOKK1 – møderum 2.

Vi skal producere mere vedvarende energi på land i Danmark. Helt præcis 4 gange så meget som i dag inden 2030. Det har et stort set enigt folketing besluttet. Men hvor langt er vi i Aarhus og i Danmark fra målet? Hvad kræver det hel konkret i form af flere vindmøller og solceller på land? Har vi overhovedet plads? Og hvad siger århusianerne?  
 
Kunne det være en løsning at sætte alle vindmøllerne ud på havet? Og hvorfor sætte mere vind- og solenergi op så længe vindmøllerne nogle gange står stille, og den vedvarende energi skaber negative priser i markedet. Endvidere får vi en kort gennemgang af den nye opdatering vedr. vindmøller og flagermus fra Aarhus Universitet  
 
  • Hvor mange vindmøller er der plads til i Aarhus Kommune?
  • Hvad siger de nuværende ejere af de gamle vindmøller, der foreslås nedtaget?
  • Hvad siger lokalbefolkningen?
  • Hvad siger kommunen?
  • Hvor meget CO2 sparer en vindmølle i 2030?
  • AU-DCE rapport om flagermusen


Det og en del mere vil vi dykke ned i denne aften – og hvis tiden tillader det, vil vi tage et kig på, hvordan det ser med opstilling af VE og klimamålene i EU og vore nabolande. Foredragsholder er Anton Gammelgaard, sekretariatsleder VidenOmVind

Tilmelding via e-mail til andersjjensen1@gmail.com (”Først til mølle-princippet”).

Foredrag om Grønne brændstoffer Torsdag 7. december kl 19.00 - 21.00 i DOKK1.

Foredragsholder er Henrik Bach Mortensen, Senior Business Analyst, Service Innovation, Siemens Gamesa Renewable Energy.  
 
Kom og hør om den nyskabende udvikling af grønne brændstoffer og 'power-to-X', der former fremtidens energilandskab.  
 
Fremtiden er elektrisk. Grøn energi (vindenergi og solenergi) står til at blive rygraden i den globale el- og varmeforsyning (dvs. varme vha. varmepumper). Og selvom det som regel altid blæser i et hjørne af kongeriget og solen altid skinner på Danmark og, er der behov for at udvikle grønne brændstoffer til de industrier, der ikke kan elektrificeres direkte. Det kan være den tunge industri i Tyskland, gødning til landbruget, eller brændstoffer til skibe og fly. Disse grønne brændstoffer kan enten bestå af brint (H2) eller forarbejdes yderligere for at danne ammoniak (NH3).

Grønne brændstoffer kaldes også ”power-to-X” og denne aften vil Henrik Bach Mortensen præsentere vindmøllefabrikanten Siemens Gamesas vision for at skalere grøn brintproduktion og de skridt som virksomheden tager indenfor power-to-X. Henrik vil referere sit tidligere arbejde ved Aalborg Universitet for at diskutere hvordan dagens power-to-X omstilling kan sammenlignes med de tidlige dage i den danske vindmølleindustri.

Foredragsholder er Henrik Bach Mortensen, Senior Business Analyst, Service Innovation, Siemens Gamesa Renewable Energy. Han har tidligere udgivet bogen ”The Valuation History of Danish Wind Power”, hvori han gennemgår vindindustriens fødsel og værdisætning i og af samfundet frem til 2018.

Tilmelding via e-mail til andersjjensen1@gmail.com efter ”først til mølle” princippet…

Mødet er det 9. af en række fysiske workshops og webinarer som Foreningen VindEnergi Aarhus afholder. Mødet skal ses i sammenhæng med foreningens formål, som er at skabe borgerinddragelse om vindenergi og grøn omstilling i Aarhus Kommune ved hjælp af folkeejede vindmøllelaug m.m.

Foredrag om Aarhus og den vedvarende energi Torsdag d. 22. juni kl 19.00 til 21.00 i DOKK1.

V. Anton Gammelgaard, sekretariatsleder VidenOmVind og August Bech, konsulent i Green Power Denmark.  
 
Inden 2030 skal Danmark firedoble elproduktionen fra landvind og solceller. Hvordan kommer det til at ske? Når vi i mål? Aarhus Kommune har besluttet, at den vil levere sin del af den forøgede produktion af vedvarende energi. Men hvordan vil den grønne strøm produceret i kommunen indgå i det vedvarende energisystem lokalt og nationalt, og hvad vil udbygningen betyde for fortrængningen af CO2 i Aarhus Kommune.  
 
Og hvad med forsyningssikkerheden? I Danmark har vi i øjeblikket en elforsyningssikkerhed i verdensklasse. Aarhusianere - og danskerne i almindelighed - oplever generelt ikke el-afbrydelser. Dog har sol- og vindenergi den ulempe, at den afhænger af vejret. Når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, kan vi i fremtidens energisystem få udfordringer med at sikre strøm, når vi har brug for den. Så hvordan sikrer vi både en høj elforsyningssikkerhed og en endnu mere grøn elforsyning? Vi gennemgår løsningsrummet, der er stort og med mange innovative løsninger.  
 
Til slut gennemgår vi en række nye energiformer: grønne gasser, PtX, geotermi, ammoniak, metanol, metan, brint, electrofuels etc., som både skal erstatte fossile brændsler, sikre et effektivt energisystem og være med til at balancere elnettet.  
 
Tilmelding via e-mail til andersjjensen1@gmail.com efter ”først til mølle” princippet…
22-06-2022 
8
Link
1
https://www.dokk1.dk/det-sker/aarhus-og-den-vedvarende- energi

Foredrag om Hvilke vindmølleplaceringer, der er gode i Aarhus, naboforhold m.v. kl 19.00 til 21.00 i DOKK1, mødelokale 2.

Hør blandt andet om, hvilke placeringer, der kan være gode til vindmøller i Aarhus kommune og hvorfor - især placeringer på land. Endvidere noget om vindmøllers størrelse i 2025 og årene efter samt fordele ved større/højere vindmøller. En aften, hvor vi tager fat på nogle af de spørgsmål, der knytter sig til opstilling af vindenergi i Aarhus kommune, herunder også noget om vilkår for naboer til vindmøller (VE-ordninger). Hør også lidt om kystnære vindmøller. Og så er der i øvrigt åben for spørgsmål fra salen.
Foredragsholderne er Anders J. Jensen, og Steen Luk, begge FVEA og med over 30 års erfaring fra vindmøllebranchen
Mødet er det syvende af en række webinarer og fysiske workshops som Foreningen VindEnergi Aarhus afholder. Mødet skal ses i sammenhæng med foreningens formål, der er at skabe borgerinddragelse om vindenergi og grøn omstilling i Aarhus Kommune ved hjælp af folkeejede vindmøllelaug m.m.
26-04-2022 
7
Link
1
https://www.dokk1.dk/det-sker/foredrag-om-vindmoelleplacering-i-aarhus

Foredrag om Fup & Fakta om vindmøller på land, elpriser, fugle osv…

Hvorfor står vindmøller nogle gange stille i blæsevejr? Hvorfor sætter vi ikke bare alle vindmøller ud på havet? Bliver man syg af vindmøller og hvordan er det med elprisen, PFAS, fugle og vindmøller? En aften, hvor vi tager fat på de mange spørgsmål, der knytter sig til opstilling og produktion af vind- og solenergi i Aarhus Kommune, herunder en introduktion til, hvordan prisen på strøm fastsættes. Hvad er fup og hvad er fakta. Vi gennemgår også de såkaldte VE-ordninger for naboer til vind- og solanlæg, som består af bonus, værditab, salgsoption og grøn pulje. Og så er der i øvrigt åben for spørgsmål fra salen. Foredragsholderne er Anton Gammelgaard, sekretariatsleder VidenOmVind og Morten Yde Petersen, Chefkonsulent, Green Power Denmark Mødet er det sjette af en række webinarer og fysiske workshops som Foreningen VindEnergi Aarhus afholder. Mødet skal ses i sammenhæng med foreningens formål, der er at skabe borgerinddragelse om vindenergi og grøn omstilling i Aarhus Kommune ved hjælp af folkeejede vindmøllelaug m.m.
14-03-2022 
6
Link
1
https://www.dokk1.dk/det-sker/foredrag-om-fup-fakta-om-vindmoeller

Foredrag om Aarhus og den vedvarende energi

- om muligheder og potentialer med udbygningen af vind- og solenergi i Østjylland Frem mod 2030 skal vi i Danmark firdoble produktionen fra landvind og solceller. Også i Aarhus vil produktionen af grøn strøm blive forøget. Den grønne strøm vil blive det bærende element i det vi kalder for Det vedvarende Energisystem. Et system hvor den grønne strøm vil blive omformet og brugt i en række nye energiformer: grønne gasser, Power to X, ammoniak, metanol, metan, brint, varme, electrofuels, flydende brændstoffer, etc. I aftenens oplæg sætter vi fokus på Det vedvarende Energisystem, og ser nærmere på hvilke muligheder systemet giver for den fremtidige vind- og solenergi, der er planer om i Aarhus Kommune. Foredragsholder er Anton Gammelgaard, sekretariatsleder hos VidenOmVind og mangeårig formidler af ”Det vedvarende Energisystem”.
02-11-2022 
5
Link
1
https://dokk1.dk/detsker/arrangementer/118549?occurrence_id=9067151

Debatmøde i DOKK1 i Aarhus om, hvilke placeringer for vindmøller på land, der er gode.

Vindmøllerne kommer til at spille en vigtig rolle for den grønne omstilling i Aarhus Kommune. Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Ornitologisk Forening og Det Fælles Bedste vil kommentere oplægget fra forhenværende sekretariatsleder for Viden om Vind, Henrik Vinther. Der er debat mellem de fire og senere med mødedeltagerne. Mødet finder sted onsdag, den 15. juni 2022 kl. 19:00. Tilmelding til det gratis møde på nedenstående link
15-06-2022
4
Link
1
https://dokk1.dk/detsker/arrangementer/115486?occurrence_id=8606569

VindEnergi Aarhus afholder DEBATmøde-01 den 7. april kl. 19-20.30 i DOKK1 (fysisk møde)

Hør blandt andet om hvilken rolle vindmøller på land kommer til at spille for den grønne omstilling af Aarhus kommune. Indlæg af fhv. sekretariatsleder for VidenOmVind, Henrik Vinther, der vil belyse de mange positive effekter herunder CO2 reduktion, 100 mio. kr i besparelser for borgere og erhvervsliv ved VE Temaplanen, mindre afhængighed af andre lande men også de potentielle gener, der kan være forbundet med at være nabo til landvindmøller. Debat efter indlægget. Tilmelding sker igennem linket under:
07-04-2022
3
Link
1
https://dokk1.dk/det-sker/arrangementer/113874?occurrence_id=8474953

VindEnergi Aarhus afholder webinar-02 d. 24. februar kl. 19-20.30 (via Zoom).

Hør blandt andet om vindenergi i Danmark og især i Aarhus kommune med fokus på placeringer. Hør også om Vindenergi og vindproduktion, vindmøllelaug og plads i kommunen samt mulighederne ifølge VE-temaplanen i Aarhus kommune. Webinaret afsluttes med en kort debat.
24-02-2022
2
Link
1
https://us04web.zoom.us/j/76033916921?pwd=K-7N9JOkxv7H3eJIsapedHnKyizhoW.1
24-02-2022
2
Link
2
https://us04web.zoom.us/j/75256869707?pwd=DLFlUarvp1x1dP3ku3-5ucfJAqu_KS.1

Foreningen VindEnergi Aarhus afholder webinar d. 12. januar kl. 19-20.30 (via Zoom).

Bliv klogere, hør blandt andet om, hvor meget vindmøller på land kan dække af Aarhus’ strømbehov, hvordan der spares 100 mio. kr. årligt. Hør også om fakta og myter vedrørende støj, blink og skygger m.v.
12-01-2022
1
Link
1
https://us04web.zoom.us/j/71353927509?pwd=ZlI3bmdjMTAyV1IvQyswT1hUU1BsUT09
12-01-2022
1
Link
2
https://us04web.zoom.us/j/78132690772?pwd=RU9VTktPNkk4eldhemwxYmpoLzF0Zz09

Foredrag / Debatter / Borgermøder

Foredrag og debatter kan foregå virtuelt, måske fysisk. 
De planlægges afholdt i perioden januar 2022 til august 2022 og vil primært relatere sig til vindmøller, PtX, energilagring og klimadebatten i vort lokale område.

Medvirken i klimadebatter

Læserbreve / opslag på Sociale Medier.
Vi vil deltage i den offentlige debat i trykte medier og elektroniske medier. Måske har du lyst at hjælpe os eller bare deltage på egen hånd – skriv gerne til os på mail info@fvea.dk .
Annonceres på vores webside + gratis på Grønne Aktører FB-side og andre FB-sider m.m

FN'S 17 VERDENSMÅL FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING

Afskaf fattigdom
Stop sult
Sundhed og trivsel
Kvalitetsuddannelse
Ligestilling mellem kønnene
Rent vand og sanitet
Bæredygtig energis
Anstændige jobs
Industri, innovation og infrastruktur
Mindre ulighed
Bæredygtige byer og lokalsamfund
Ansvarligt forbrug og produktion
Klimaindsats
Livet i havet
Livet på land
Fred, retfærdighed og stærke institutioner
Partnerskaber
Verdensmålene

Sidst opdateret 23 Dec. 2021

NYHEDER

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Kontakt os

HAR DU SPØRGSMÅL?


Copyright 2024© All rights Reserved
chevron-down